สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยในทางภาคปฏิบัติ


* ภาพจาก http://www.adamy.us/0042/15.jpg

ldquo;สิทธิเสรีภาพrdquo; ถือเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ กฎหมายนี้มีขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลนั่นเอง แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ การที่ประชาชนไม่รู้ว่า ตนเองมีสิทธิเสรีภาพอะไรบ้าง จึงไม่รู้ว่าจะใช้และปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนอย่างไร

แม้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ ได้สะท้อนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนชาวไทย เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ถึงกระนั้น จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ldquo;เสรีภาพตามร่างรัฐธรรมนูญ ปี 50 หมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยrdquo; ซึ่งสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยและ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา (ไอเอฟดี) ได้ร่วมกันจัดทำขึ้น เมื่อวันที่ 14 ndash; 15 กรกฎาคม 2550 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนร้อยละ 48.9 แสดงความไม่แน่ใจในความเชื่อมั่นที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนแสดงความเชื่อมั่นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพียง ร้อยละ 21.1 และยังมีถึงร้อยละ 18.4 ที่แสดงความไม่เชื่อมั่นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็น
ความจริง ประการหนึ่ง นั่นคือ ประชาชนไม่แน่ใจว่า สิทธิเสรีภาพของพวกเขานั้น จะเป็นจริงในภาคปฏิบัติได้หรือไม่? สิทธิเสรีภาพของพวกเขา สามารถถูกละเมิดได้โดยง่ายหรือไม่? ถึงแม้ว่า ในการสำรวจส่วนใหญ่เห็นด้วยกับเนื้อหาในมาตราต่าง ๆ มากกว่าร้อยละ 65 ขึ้นไปทั้งสิ้น อาทิ ร้อยละ 91.3 เห็นด้วยกับการให้ประชาชนมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน รวมทั้งหลักประกันในการดำรงชีพทั้งในระหว่างการทำงานและเมื่อพ้นภาวะการทำงาน ร้อยละ 89.9 เห็นด้วยที่บัญญัติให้ประชาชนมีสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสมจากรัฐ, ร้อยละ 87.8 เห็นด้วยกับการให้ชุมชนต่างๆ มีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ

ถึงกระนั้น ประชาชนยังต้องการคำยืนยันความมั่นใจว่า สิทธิเสรีภาพของพวกเขานั้นเป็นจริงในภาคปฏิบัติหรือไม่?

วูดโรว์ วิลสัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐ กล่าวไว้อย่างน่าฟังว่า ldquo;เสรีภาพมิได้เกิดขึ้นเพียงเพราะถูกระบุในคำปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์เท่านั้น แต่เสรีภาพต้องมีการแปรคำปฏิญญาเหล่านั้นเป็นภาคปฏิบัติที่ชัดเจนด้วยrdquo;

ดังนั้น สิ่งที่เราต้องติดตาม เรียกร้อง ในทุก ๆ มาตราที่ยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเกิดขึ้นจริงในภาคปฏิบัติได้อย่างไร เพื่อธำรงไว้ซึ่ง ldquo;ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์rdquo; ของประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกัน

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-07-31