กรุงเทพฯ เมืองน่าเที่ยวอันดับ 1 ของโลก...เป็นจริงได้หรือไม่?

แม้ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในทวีปเอเชีย Asiarsquo;s Best City 2007 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 และเป็นอันดับ 3 ของโลก ในจำนวน 10 อันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวมากที่สุดในปี 2007 รองจากเมืองฟลอเรนส์และเมืองบัวโนส ไอเรส จากการสำรวจของนิตยสาร Travel + Leisure นิตยสารท่องเที่ยวยอดนิยมระดับโลก ยอดตีพิมพ์ 9 แสนฉบับต่อเดือน ด้วยการโหวตผ่านเวบไซต์ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินจากผู้คนในเมือง ประเพณี ศิลปะ และความคุ้มค่าของเงินที่จะมาท่องเที่ยว
การที่กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Asiarsquo;s Best City ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขัน ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย หรือแม้กระทั่งการเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกในระยะต่อไป
ถึงกระนั้น หากพิจารณาถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกทม. และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า กรุงเทพฯจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย หรือจะรักษาตำแหน่งการเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียได้หรือไม่ ทั้งนี้เพราะการจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวยังมีลักษณะแยกส่วน มักเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มากกว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้พร้อมดึงดูดนักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวทุกคน เมื่อมาแล้ว ควรเกิดความประทับใจ ทั้งในความงดงามความสะอาด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ในการเดินทาง ที่พักอาศัย อาหารการกิน สภาพแวดล้อมที่ดี ความประทับใจในโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ทัศนียภาพ แหล่งท่องเที่ยว แหล่งซื้อของ ความประทับใจในไมตรีจิต ความซื่อสัตย์ยุติธรรมต่อนักท่องเที่ยว จนเกิดความต้องการกลับมาเที่ยวซ้ำ พำนักอยู่นานมากขึ้น และเกิดการบอกกันปากต่อปากให้มาเที่ยวกรุงเทพฯ
ผมคิดว่า หากเราต้องการให้กรุงเทพฯ รักษาแชมป์เมืองน่าเที่ยวให้ได้อย่างยั่งยืน จำเป็นต้องคิดวางแผนทั้งระบบอย่างบูรณาการ ในวิถีทางที่เอื้อให้นักท่องเที่ยวปรารถนาเข้ามาเที่ยวเมืองไทยให้มากที่สุด
ประการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครควรจะมี นั่นคือ วิสัยทัศน์ที่จะทำให้เมืองหลวงแห่งนี้ เป็นเมืองที่คนต่างชาติต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของโลก ไม่เพียงคงระดับความพึงพอใจไว้เพียงอันดับ 3 เท่านั้น
วิสัยทัศน์ที่ดูประหนึ่งสูงเกินเอื้อมนี้ จะส่งผลให้ผู้รับผิดชอบเกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างครบถ้วนทุกด้านตามไปด้วย ทั้งนี้เพราะความไม่น่าอยู่ของเมืองในด้านต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน
ดังนั้น หากจะถามว่า วิสัยทัศน์ข้างต้นนี้มีความเป็นไปได้ในการทำให้เกิดขึ้นจริงมากน้อยเพียงใด ...ตอบได้เลยว่า เป็นไปได้อย่างแน่นอน
หากทุกฝ่ายตั้งใจแก้ปัญหาและพัฒนาในส่วนที่จำเป็นอย่างครบถ้วนทุกมิติ อาทิ ความสะดวกสบาย ทั้งในเรื่องของการเดินทาง ที่พักอาศัย ป้ายบอกทางที่มีภาษาอังกฤษ รถประจำทางที่รู้ว่าจะไปไหน การให้บริการนักท่องเที่ยวที่สะดวกทั่วถึง ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน นักท่องเที่ยวมั่นใจว่ารถโดยสารที่ขึ้นนั้นจะปลอดภัย เดินถนนจะปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวจะปลอดจากมิจฉาชีพ ความสะอาด มั่นใจว่าอาหารที่รับประทานและนำที่ดื่มจะได้มาตรฐาน ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ต้องปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดโรค และความสวยงาม ภูมิทัศน์ของเมือง ตึกรามบ้านช่อง ถนนหนทาง ทางเดินเท้า แม่น้ำลำคลอง สะอาดสวยงาม ไม่มีขยะเกลื่อนกลาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมือง
ที่สำคัญ จำเป็นต้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไม่เพียงปรารถนามาเที่ยวที่นี่ แต่ต้องการใช้เวลาที่นี่ให้นานขึ้นกว่าเป็นเพียงทางผ่านไปเมืองอื่น และมากกว่านั้น นักท่องเที่ยวที่เคยมาแล้วมีความปรารถนาอยากกลับมาเที่ยวซ้ำอีกในอนาคต
ผมเชื่อว่า หากเราตั้งโจทย์ที่ท้าทายเช่นนี้ และช่วยกันส่งผ่านวิสัยทัศน์นี้ไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนชาวกรุงเทพฯด้วย ให้เกิดความปรารถนาร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ให้ทุกฝ่ายมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนากรุงเทพฯให้น่าอยู่ น่าเที่ยวอย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-04-05