นโยบายเศรษฐกิจพรรคการเมืองสะท้อนวิสัยทัศน์ของผู้นำ

ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กในระบบเศรษฐกิจโลก และกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโลกมากขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ประเทศต้องเผชิญความผันผวนและผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบายของประเทศคู่ค้า
นโยบายเศรษฐกิจที่มาจากผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะนำพาประเทศไปได้อย่างมีเสถียรภาพในขณะที่เศรษฐกิจโลกขาดเสถียรภาพ และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังอย่างมากต่อรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ
ผมขอยกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งผมเห็นว่าเป็นอุปสรรคและจุดเสี่ยงที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต กล่าวคือ ภาคการส่งออกซึ่งเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้น มีแนวโน้มที่จะถูกกีดกันโดยมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non Tariff Bariers) มากขึ้น
กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้เกิดการขยายตัวของการเชื่อมโยงมาตรฐานทางสังคมเข้ากับประเด็นทางเศรษฐกิจในวงกว้าง เช่น มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม มาตรฐานด้านแรงงาน เป็นต้น เพื่อให้ประเทศตนสามารถส่งออกได้มาก แต่กีดกันประเทศอื่นไม่ให้ขายสินค้าและบริการในประเทศตนได้
ประเทศไทยต้องพึ่งพาประเทศอื่นผ่านการค้าระหว่างประเทศ หากไม่พัฒนามาตรฐานสินค้าและบริการ จะทำให้ประเทศไทยส่งออกได้ยากขึ้น เรื่องนี้เป็นบทบาทของผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัว และเป็นบทบาทของภาครัฐที่จะต้องมีนโยบายเพื่อดูแลผู้ประกอบการในประเทศและผลประโยชน์ของชาติ
ผมได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการบรรยายเรื่อง ldquo;ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย จากกระแสโลกาภิวัตน์rdquo; ที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญผมไปบรรยายในงานสัมมนาเรื่อง ldquo;ผ่าวิกฤติ..กลยุทธ์รับมือส่งออกไทยปี 2008rdquo; เมื่อวันพุธที่ 28 พ.ย. 2550 เกี่ยวกับหลักคิดในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องการแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าโดยมาตรการที่มิใช่ภาษี ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญ ดังนี้
ไม่ยอมเป็นผู้รับผลกระทบ
ผู้นำที่ไม่ยอมเป็นผู้รับผลกระทบ จะพยายามทำบางสิ่งบางอย่างมากกว่าปล่อยประเทศให้เป็นไปตามยถากรรม หรือรอให้เห็นว่าเกิดปัญหาแล้วจึงแสดงความพยายามแก้ไขปัญหา ทั้งที่ความจริงแล้วสามารถคาดการณ์ได้ว่าปัญหาจะเกิดขึ้น
ดังกรณีของผู้เลี้ยงกุ้งที่เรียกร้องให้รัฐบาลไทยช่วยเหลือ กรณีที่สมาคมกุ้งแห่งรัฐหลุยส์เซียนา สหรัฐอเมริกา ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลสหรัฐฯ เพื่อให้ทบทวนมาตรการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด และตัดสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) ต่อกุ้งของไทย โดยให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมกุ้งไทยใช้แรงงานเด็ก จะเห็นได้ว่า มีสัญญาณให้เห็นแล้วว่าสหรัฐฯ พยายามกีดกันกุ้งไทย เนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการไทยถูกเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด และถูกเรียกเก็บเงินค้ำประกัน (ซี-บอนด์) จากรัฐบาลสหรัฐฯ
ในกรณีนี้ ผู้นำที่ชาญฉลาดจะพยายามวางกติการ่วมกับประเทศอื่นนอกรอบ แต่ให้เป็นไปตามกติกาโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้เปรียบมากขึ้น แต่การดำเนินยุทธศาสตร์เช่นนี้ ผู้นำในประเทศไทยมักไม่ชอบดำเนินการ แต่มักยินยอมให้ประเทศอื่นวางกติกาแล้วมาบังคับให้เราทำตาม ซึ่งทำให้ประเทศต้องเสียเปรียบ ยอมเป็นผู้รับผลกระทบ และตามแก้ปัญหาเมื่อเกือบจะสายแล้ว
หากเราได้ผู้นำประเทศที่ดี มีความสามารถเล่นตามกติกาโลก ถกเถียงกับประเทศอื่นบนเวทีโลกได้อย่างองอาจ พูดจารู้เรื่อง ฉลาดพอจะเข้าใจเกมการเมืองระหว่างประเทศ และมีมารยาทบนเวทีโลก เพื่อวางกติกาที่เหมาะสม จะทำให้ประเทศไม่เสียเปรียบและนักธุรกิจไม่ต้องรับผลกระทบ เพราะได้ประเมินอย่างรอบคอบและชี้ชวนให้ประเทศอื่นไปในทิศทางที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเกิดความเสียหายน้อยที่สุด
มองไปข้างหน้า
สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานสินค้า ได้เรียกร้องให้เราต้องมองไปข้างหน้า เพื่อจัดการประเทศให้อยู่สภาพที่ได้เปรียบ การพัฒนามาตรฐานของสินค้าเป็นสิ่งที่พอจะคาดการณ์ได้ รัฐบาลจึงต้องกำหนดนโยบายเชิงรุกบนฐานของการคาดการณ์มาตรฐานล่วงหน้าอย่างแม่นยำ โดยเฉพาะการคาดการณ์มาตรฐานของประเทศคู่ค้าหลัก เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป แล้วพยายามพัฒนามาตรฐานไปในทิศทางของประเทศเหล่านี้

อย่างไรก็ตาม หากมีการคาดการณ์ล่วงหน้าแล้วพัฒนามาตรฐานสินค้าล่วงหน้าเร็วเกินไป อาจจะทำให้มีปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ดังนั้นเราจะต้องพยายามเจรจาให้ทุกประเทศพัฒนามาตรฐานสินค้าในอัตราที่เราสามารถทำได้และต้องการจะทำ เพื่อให้ทุกประเทศพัฒนามาตรฐานสินค้าไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ การผลิตสินค้าในอนาคตจะมีลักษณะเป็นสายการผลิตข้ามประเทศ สินค้าแต่ละชิ้นจะมีส่วนประกอบจากหลายประเทศ เช่น สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยอาจจะมีชิ้นส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ดังนั้นหากสินค้าจากประเทศไทยถูกกีดกันทางการค้าด้วยมาตรฐานของประเทศผู้นำเข้า เราจะต้องกดดันให้ประเทศอื่น ๆ พัฒนามาตรฐานสินค้าไปในระดับเดียวกันด้วย
เสียดายที่ประเทศไทยยังขาดแคลนนักการเมืองที่มองอนาคต เพราะส่วนใหญ่ชอบมองระยะสั้น เน้นเฉพาะการเล่นการเมืองภายในท้องถิ่น โดยไม่มองว่าโลกได้ก้าวไปไกลแล้ว ผมเห็นว่าถึงเวลาที่เราต้องมองไปข้างหน้าโดยใช้สมอง โดยเลือกนักการเมืองที่ทำงานเป็น บริหารประเทศเป็น มีวิสัยทัศน์เข้ามาทำหน้าที่ ไม่ใช่นักการเมืองที่ดูถูกประชาชนโดยนโยบายที่เอื้อประโยชน์ระยะสั้นให้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2008-02-20