การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ
"กระบวนการปฏิรูปการศึกษา" ก็ได้เริ่มต้นขึ้น
แต่การที่จะเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากหน่วยงานและบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป
โดยเหตุนี้ การผสานพลังกันเป็น "เครือข่าย" (network)
เพื่อขยายตัวและพัฒนาไปสู่ "ขบวนการปฏิรูปการศึกษา"
จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะมีผลต่อความสำเร็จ
ของการปฏิรูปการศึกษาไทย

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0