จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล

จราจรแก้ได้...ไม่จลาจล

ปัญหาจราจรติดขัด นับว่าเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับคนกรุงเทพฯ มานาน จนแทบจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองหลวงแห่งนี้ สาเหตุสำคัญนั้น คงเป็นที่รู้กันดีว่ามีหลายองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็น ระบบขนส่งมวลชนขาดประสิทธิภาพและไม่ทั่วถึง ทำให้จำนวนยานพาหนะส่วนตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวางผังเมืองที่ไม่ได้รองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต ทำให้โครงข่ายถนนไม่เพียงพอกับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้น ความเจริญที่กระจุกตัวอยู่ในเมือง ทำให้เกิดการดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมุ่งหน้าสู่เมือง ผู้ขับขี่ขาดวินัยจราจร ทำให้เกิดการฝ่าฝืนกฎและกีดขวางการจราจร

ผลกระทบที่ตามมาจากปัญหาดังกล่าวไม่เพียงสร้างความยากลำบากในการเดินทางของคนกรุงเทพฯ ยังก่อเกิดปัญหาด้านอื่น อาทิ การสูญเสียสภาพแวดล้อมที่ดีไป เนื่องจากควันพิษที่เกิดจากการเผาผลาญน้ำมัน การสูญสียน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างสูญเปล่า ไปกับการหยุดนิ่งของการจราจร การสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากเวลาการเดินทางที่เสียไปกับการติดขัดของจราจร และที่ต้องสูญเสียงบประมาณเพื่อรักษาผู้ป่วยที่รับผลกระทบจากมลพิษ

การแก้ไขปัญหาจราจร จึงเป็นเสมือนหนึ่งสนามพิสูจน์ฝีมือของผู้บริหารทั้งในระดับชาติคือ รัฐบาล และระดับท้องถิ่นคือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการหยิบยก กลยุทธ์ วิธีการแก้ปัญหาหลากหลายรูปแบบมาใช้ โดยหวังว่า จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงให้ดีขึ้นมาได้

ความพยายามในการแก้ปัญหาจราจรยังคงเป็นสิ่งที่ต้องหาทางออกร่วมกัน หนังสือ ldquo;จราจรแก้ได้...ไม่จลาจลrdquo; นี้ จึงขอนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาที่เจาะจงสำหรับถนนที่ได้ชื่อว่า รถติดมากเป็นอันดับต้น ๆ ของกรุงเทพฯ อาทิ ถนนสุขุมวิท ถนนรัชดาภิเษก ถนนลาดพร้าว ถนนบรมราชชนนี ที่หลายครั้งเมื่อมีเหตุการณ์บางอย่างที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพการจราจรเพียงเล็กน้อย เช่น ฝนตก รถชนกัน การจราจรของถนนเส้นนั้นสามารถกลายเป็นจลาจลได้ในพริบตา

หนังสือเล่มนี้เป็นการสานต่อความตั้งใจของผมจากหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับกรุงเทพฯ 2 เล่มก่อนหน้า คือ ldquo;กรุงเทพที่ผมฝันrdquo; และ ldquo;กรุงเทพเมืองน่าอยู่rdquo; ซึ่งในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่เกิดและเติบโตในกรุงเทพฯ ผมจึงอยากเห็นการปรับปรุง ฟื้นฟูสภาพของกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ของทุกคน เป็นเมืองที่นักธุรกิจต่างชาติปรารถนาที่จะมาตั้งสำนักงาน และเป็นเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยเริ่มต้นจากการนำเสนอแนวคิดเรื่องการแก้ปัญหาจราจร ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่อยู่ในความสนใจอย่างสูงของคนกรุงเทพฯ มาตลอด

ความสนใจในปัญหาเรื่องการจราจรนั้น ทำให้ผมเริ่มต้นที่จะสำรวจเส้นทางการจราจรติดขัดมากที่สุด 10 เส้นทางและได้ทำการศึกษาจากเอกสาร รายงานวิจัย จัดทำแบบสอบถามปัญหากับคนในพื้นที่ และทำการสัมภาษณ์ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในพื้นที่ ตลอดจนนักวิชาการและผู้รู้บางท่าน เพื่อหาข้อมูลและช่วยกันหาทางออกที่เป็นรูปธรรม เหมาะสมกับพื้นที่ที่แตกต่างกัน ซึ่งการลงพื้นที่ในเวลาที่ผ่านมา ผมได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกสภาเขตต่าง ๆ ที่ได้ให้ข้อมูลเพื่อการสัมภาษณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหนังสือเล่มนี้อย่างมาก ผมจึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้

ผมหวังว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปธรรม และหวังอีกว่า ในเวลาไม่นาน เราจะได้เห็นการจราจรในกรุงเทพฯ ที่คล่องตัวผู้คนเดินทางด้วยรอยยิ้ม นักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจ ไม่เห็นภาพของการจลาจลบนท้องถนนอีกต่อไป

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0