ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

ปลดล็อกการเมืองไทย : ข้อเสนอรัฐธรรมนูญใหม่

คงเป็นการดี ถ้าประชาชนไม่เพียงมีส่วน lsquo;ร่วมร่างrsquo; รัฐธรรมนูญแต่มีส่วน lsquo;ร่วมแก้ไขrsquo; ด้วย หากในทางปฏิบัติเกิดปัญหาจึงเป็นการดีที่จะรวบรวมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ไว้ แม้รัฐธรรมนูญจะได้ประกาศใช้แล้วเพื่อศึกษา เรียนรู้ และนำมาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง เมื่อต้องการแก้ไขหนังสือเล่มนี้ ได้ทำหน้าที่นี้โดยได้รวบรวมประเด็นวิพากษ์ ข้อคิด และข้อเสนอแนะ ร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในอนาคตหากบางมาตราเกิดปัญหาขึ้น จะไม่ต้องถูกล้มล้างรัฐธรรมนูญ ดังเช่นในอดีตที่ผ่าน มา

0
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
0