เสียงสวรรค์การเมืองไทย

เสียงสวรรค์การเมืองไทย
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
เสียงสะท้อนจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและถือเป็นเสมือนเสียงสวรรค์กับการขานรับ"การปฏิรุปการเมือง"หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอรายงานการสำรวจความคิดของประชาชนคนไทยจากทุกภาคทุกสาขาอาชีพผ่านไอเอฟดีโพล
ประเภท หนังสือ
ขนาด: --/ -- หน้า / ISBN: --