ปฏิรูปการเมือง

ปฏิรูปการเมือง
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
การเมืองไทยจะมิใช่เรื่องที่ถูกกล่าวถึงด้วยความเหนื่อยหน่ายอีกต่อไปเมื่อมีการปฏิรูปไปในวิถีทางอันพึงควรหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอแนวความคิดอันเฉียบคมที่ได้บการยอมรับและถูกนำมาประยุกต์ในแผนการปฏิรูปการเมืองไทยที่ได้ดำเนินไปขั้นหนึ่งแล้ว
ประเภท หนังสือ
ขนาด: --/ -- หน้า / ISBN: --