ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ได้ก้าวเข้าสู่กระแสใหม่ของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (KNOWLEDGE-BASED ECONOMY) ซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจที่การผลิตและการแพร่กระจายสินค้าและบริการ อาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก เพื่อสร้างความเติบโต ความมั่งคั่งและสร้างงานในทุกภาคเศรษฐกิจ ความรู้และนวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนามากกว่าเงินทุนและแรงงาน ความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานความรู้ และทำให้องค์กรต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจและสังคมจำเป็นต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
บทบาทของครูที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การผลิตผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในงานสอน อันจะทำให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องที่สอนอย่างแท้จริง และส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ ดังที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา 54 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะใดhellip;ให้คำนึงถึงความประพฤติด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ถ่ายทอดความคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัมนาเมืองหลวงหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐหากยังสามารถสร้างพลัง"คนเมือง"ทุกคนให้ปรารถนามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เมืองหลวงให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ด้วย

กองทุนเวลาเพื่อสังคม และ มูลนิธิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเมื่อ 11สิงหาคม2550ณโรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติเขตพระโขนง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมหลายหน่วยงานอาทิAI , HP , BEC TERO , Mr.SUCHI และภายในงานยังมีซุ้มกิจกรรมอีกมากมายเช่นซุ้มตรวจสุขภาพคุณแม่ , ซุ้มนวดเพื่อแม่ , ซุ้มเพื่อโลกสีเขียว , ซุ้มซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า , ซุ้มตัดผมเป็นต้น