ปาฐกถานำ เรื่อง ?CG และ CSR พลังธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคม?

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์ รับเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถานำ เรื่อง rdquo;CG และ CSR พลังธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์สังคมrdquo; ในการสัมมนากลยุทธ์ด้านCG จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และ สมาคมการจัดการการธุรกิจแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค