9 คุณสมบัติ พึงประสงค์ของ นายกรัฐมนตรีไทย

ในช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง สิ่งที่ประชาชนต่างตั้งตารอคือ รัฐบาลใหม่ที่สามารถนำพาประเทศชาติก้าวผ่านวิกฤติ และปัญหาที่เผชิญอยู่ สามารถเรียกความเชื่อมั่นทั้งจากคนภายในประเทศและต่างชาติให้กลับคืนมาโดยเร็ว รวมถึงสามารถพัฒนาประเทศ และสร้างความกินดีอยู่ดีแก่ประชาชน

หากแต่ความคาดหวังที่สูงสุดของประชาชน ได้พุ่งเป้าไปยัง ตำแหน่ง นายกรัฐมนตรี ว่า ผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่ตำแหน่งนี้ ควรจะมีความสามารถนำทิศทางการบริหารประเทศไปสู่ความเจริญ มั่นคง ด้วยเหตุนี้ นายกรัฐมนตรี จึงไม่เป็นเพียงบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเท่านั้น แต่ยังต้องประกอบคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ล้ำค่า อันสะท้อนถึงความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อตัวแทนของเขา

ในทรรศนะของผมเห็นว่า ผู้นำประเทศ ควรประกอบไปด้วยคุณสมบัติที่พึงประสงค์อย่างน้อย 9 ประการดังนี้

คุณธรรม
คือ เป็นคุณสมบัติหลักที่ผู้นำประเทศ ที่ได้รับอำนาจจากประชาชนในการเป็นตัวแทนเข้ามาบริหารประเทศต้องมี ไม่ว่าจะเป็นความยุติธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์ จริงใจต่อประเทศชาติ และประชาชน เป็นผู้มีอุดมการณ์ มีหลักการในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและบริหารประเทศ

คุณภาพ
คือ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถ เป็นคนเก่ง ฉลาดรอบรู้ ที่สำคัญคือ เป็นนักบริหารที่มีความสามารถทั้งการบริหารงาน บริหารคน และบริหารเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คุณประโยชน์
คือ นายกฯ ต้องทำทุกสิ่งโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ โดยไม่คำนึงถึงพวกพ้อง ผลประโยชน์ส่วนตน และไม่ประนีประนอมการะทำตามพลังกลุ่ม หากเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลร้ายต่อประเทศ

คุณวุฒิ
คือ เป็นผู้ที่มีการศึกษา มีความรู้ดี และเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่ปฏิเสธสิ่งใหม่ ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจ รวมทั้งเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารมาแล้วเป็นอย่างดี สอดคล้องเหมาะสมกับการเป็นนายกฯ

คุณทรรศนะ
คือ ต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ มองอนาคต มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ไม่มองอะไรแคบ ๆ เป็นผู้มีใจรักประชาธิปไตย เปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

คุณลักษณะชีวิต
คือ ต้องมีลักษณะพื้นฐานของชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลาย เห็นคุณค่าความเสมอภาค เรียนรู้ที่จะให้อภัย เพราะการดำรงตำแหน่งนายกฯ ต้องเผชิญกับแรงกดดันสูง อาจถูกโจมตีให้ร้าย ไม่ใช้อำนาจข่มขู่ผู้ที่ด้อยกว่า รวมถึงต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ กล้ายอมรับผิด ไม่โยนความผิดให้ทีมงาน

คุณประวัติ
คือ ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติดี ดำเนินชีวิตโปร่งใส ทั้งในชีวิต หน้าที่การงาน จะต้องเป็นผู้หวังดีต่อสาธารณชน และมีชีวิตครอบครัวทีเป็นแบบอย่าง รวมถึงเป็นผู้ที่มีประวัติการประกอบอาชีพที่ดี ไม่มีประวัติการทำงานที่สังคมไม่ยอมรับ

คุณวาจา
คือ เป็นคนรักษาคำพูด ไม่โกหก กลับกลอก ไม่เปลี่ยนไปมา ไม่พูดให้ร้ายโจมตี และทีสำคัญ ต้องเป็นผู้ที่มีวาทศิลป์ ที่สำคัญคือ สามารถสื่อสารกับบุคคลทุกระดับในสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี

คุณกริยา คือ เป็นผู้ที่มีความสง่างาม วางตัวอย่างเหมาะสม สามารถสร้างความประทับใจครั้งแรกให้ผู้ที่เข้ามาใกล้ชิดได้ สามารถเข้ากับคนทุกประเภท ทุกระดับได้ และเป็นตัวแทนของประชาชนได้อย่างดี

บทเรียนจากความผิดพลาดในอดีต ทำให้สังคมไทยเรียนรู้ถึงความเจ็บปวด จากการเลือกผู้นำตามผลประโยชน์ระยะสั้นที่เขาหยิบยื่นให้ ทำให้เราต้องหันกลับมาคิดทบทวนว่า คุณสมบัติของผู้นำที่พึงประสงค์นั้นควรเป็นอย่างไร

คุณสมบัติของนายกฯ ที่ผมได้หยิบยกขึ้นมานี้ แม้หลายคนอาจมองว่า เป็นเรื่องอุดมคติ แต่ผมเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ เป็นเสมือนบทนำสู่การสร้างความตระหนักและการเรียกร้องของประชาชน ในการได้มาซึ่งผู้นำประเทศ ที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนมากขึ้นเรื่อย ๆ อันจะส่งผลต่อการเข้ามาทำหน้าที่ผู้นำประเทศให้สมบูรณ์แบบ ที่พี่น้องประชาชนฝากความไว้วางใจไว้ได้


" ผมถือว่าผลงานของ
ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมด้าน
ทุจริตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
และช่วยเสรมสร้างประเทศให้ใสสะอาด..
ผมจึงใคร่ขอแสดงความชื่นชม
กับ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง "
คำนิยมของ
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
จากหนังสือ "กลเม็ดเด็ดปีกคอร์รับชั่น"
admin
เผยแพร่: 
0
เมื่อ: 
2007-11-16