การศึกษา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

แหกคุกทางปัญญา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวคำตอบอย่างครอบคลุมที่จะพาระบบการศึกษาไทยแหวกผ่านกรงขังทีละด่านจนกลายเป็น"เรือนเพาะชำทางปัญญา"สามารถเจริญเติบโตและมีรากฐานทางปัญญาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชาติต่อไป
ปั้นสมองของชาติ:ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ชี้ยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ความสำเร็จแจกแจงแนวทางภาคปฏิบัติที่นำสู่การปฏิรูปการศึกษานำเสนอหลักการเชิงสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย