การศึกษา

การจัดการเครือข่าย : กลยุทธ์สำคัญสู่ความสำเร็จของการปฏิรูปการศึกษา

แหกคุกทางปัญญา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
แนวคำตอบอย่างครอบคลุมที่จะพาระบบการศึกษาไทยแหวกผ่านกรงขังทีละด่านจนกลายเป็น"เรือนเพาะชำทางปัญญา"สามารถเจริญเติบโตและมีรากฐานทางปัญญาเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชาติต่อไป
ปั้นสมองของชาติ:ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
ชี้ยุทธศาสตร์หลักของการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ความสำเร็จแจกแจงแนวทางภาคปฏิบัติที่นำสู่การปฏิรูปการศึกษานำเสนอหลักการเชิงสร้างสรรค์เพื่อบรรลุเป้าหมาย
จอมปราชญ์นักการศึกษา
ผู้แต่ง: ศ.ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์
"นับเป็นผลงานซึ่งนอกจากเป็นการเทิอทูนพระเกียรติในพระปรีชาญาณอันยอดยิ่งแล้วยังถือเป็นแหล่งวิทยาการเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วย"...คำนิยมโดยพลอากาศตรีกำธนสินธวานนท์องคมนตรี
ในมุมมองเศรษฐศาสตร์ การศึกษาและการเรียนรู้ เป็นบริการประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ คือ ผู้รับบริการ (ผู้เรียน) มิใช่เป็นผู้รับประโยชน์เท่านั้นแต่สังคมโดยรวมยังได้รับประโยชน์อีกด้วย โดยเฉพาะการศึกษาระดับพื้นฐานที่หากเด็กได้รับการศึกษาหรือการเรียนรู้มากขึ้น พวกเขาจะมีแนวโน้มที่ก่อปัญหาสังคมน้อยลง และยังสามารถเอาวิชาความรู้ไปช่วยผู้อื่นได้อีก นั่นหมายความถึงให้ผลตอบแทนทางสังคมสูง ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าผลกระทบภายนอกเชิงบวก (positive externality)

Pages