เศรษฐกิจ


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.thesundayindian.com/userfiles/Indian-Economy%281%29.jpg

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ภายหลังจากการเข้าควบคุมอำนาจโดยคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น คสช. ได้เสนอโรดแมพ (Roadmap)อันมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างสงบสุขผ่าน 3 ขั้นตอนที่สำคัญอันได้แก่ การปรองดอง การปฏิรูป และการเลือกตั้งตามลำดับ

ภายหลังจากการแถลงการณ์โรดแมพ คสช. ได้ประกาศนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจเร่งด่วน 4 ประการสำคัญ ได้แก่ ประการแรก โครงการประกันภัยข้าวนาปีสำหรับปีการผลิต 2557 ประการที่สอง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ประการที่สาม มาตรการการช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและย่อม และประการที่สี่ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจชายแดน


แหล่งที่มาของภาพ : http://iasifun.ziaruldeiasi.ro/wp-content/uploads/2012/12/121226-sah-la-fix.jpg

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

จากนี้ไป อนาคตประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ประเทศจะเดินย่ำอยู่กับที่หรือพัฒนาไปสู่ความเจริญงอกงามนั้น ขึ้นอยู่กับการดำเนินยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นสำคัญ ภายใต้บริบทที่ประเทศไทยยังมีโอกาสที่ดีหลายประการในการก้าวไปสู่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจรายได้สูง ผมจึงขอเสนอยุทธศาสตร์การนำพาประเทศไทยสู่เศรษฐกิจรายได้สูง 10 ประการ โดยนำเสนอ 3 ประการแรกในตอนที่ 1 ดังนี้


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.permaculture.org.au/images/moneytrap.jpg


กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

จากข้อเสนอของธนาคารโลก (World Bank) ที่มีต่อประเทศไทย ในปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแห่งชาติเพื่อช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ดียิ่งขึ้นนั้น ธนาคารโลกได้ชี้ให้เห็นถึงอุปสรรคสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในระดับชาติ คือ ปัญหาที่ประเทศไทยมีเศรษฐกิจนอกระบบที่มีขนาดใหญ่

ตามนิยามขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เศรษฐกิจนอกระบบ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการบันทึกไว้ ในระบบบัญชีประชาชาติ ซึ่งถือเป็นภาคเศรษฐกิจที่ไม่ถูกเรียกเก็บภาษีจากรัฐ และไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนภาคเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบ


Source : http://khaosarnboston.com/wp-content/uploads/2013/12/woman-preparing-thai-food-at-floating-market.jpg

amthaipaper 
amthaiEconomics

Millions of people around the world are still living under the deprived conditions including poverty, food insecurity, water scarcity, and poor living environments. Many people are put into the worst conditions of warfare and likely to be put away from home and become immigrants.
In Thailand, although the absolute poverty rate has decreased over the past decades, the problem of income inequality has not been making any significant improvement. Many people are still living under the conditions of deprivation with risks caused by crime, drug, environmental threats and especially political conflicts leading to more violence. 

Making the well-being of people in the country is therefore not only development economic conditions to raise the income of people, but it is also necessary to build other foundations of nation?s well-being. Foundations of the  country?s well-being comprise of the following components. 


แหล่งที่มาของภาพ : http://today.uconn.edu/wp-content/uploads/2014/03/ukraine.jpg

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศตะวันตก นำโดย สหรัฐอเมริกา กับ รัสเซีย ภายใต้วิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศยูเครน หลายประเทศมีนโยบายด้านการต่างประเทศต่อวิกฤตการณ์ดังกล่าวที่แตกต่างกัน นอกเหนือจากท่าทีของมหาอำนาจตะวันตกแล้ว ท่าทีของจีนในวิกฤตการณ์ครั้งนี้ยังถูกจับตามมองว่า จะมีนโยบายด้านการต่างประเทศเอนเอียงไปฝ่ายใด

ในวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน ได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนต่อทุกประเทศทั่วโลกว่า ประเทศจีนจะไม่ขอเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้ และหวังว่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆ จะมีทางออกในการสร้างสันติภาพในประเทศยูเครนต่อไป

บทความชิ้นนี้จะอธิบายถึง สาเหตุว่าทำไมประเทศจีนจึงแสดงจุดยืนเป็นกลางในความขัดแย้งครั้งนี้ และวิกฤตการณ์ในยูเครนครั้งนี้ส่งผลดีอย่างไรบ้างต่อประเทศจีน

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ในบทความตอนแรก ผมได้กล่าวถึงการบรรยายของผมใน หัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและไทยในมุมมองของไทย (Economic Relation between North East India and Thailand in Thai Perspective) ที่มหาวิทยาลัยมณีปุระ ในประเทศอินเดีย เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
 
ผมได้กล่าวถึงกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงประเทศไทยและภาคอีสานของอินเดีย รวมทั้งได้วิเคราะห์โอกาสและข้อจำกัดด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศนี้

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

ถึงแม้ว่าท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ แต่ท้องถิ่นกลับได้รับความสำคัญค่อนข้างน้อย ซึ่งเป็นผลจากกระแสการพัฒนาแบบทุนนิยมที่เน้นการพัฒนาในเขตเมืองแต่ละเลยชนบท ทำให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากขึ้น และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการพัฒนา

ทิศทางการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้ความเจริญกระจุกตัวในเขตเมืองมากขึ้น เพราะทุกคนต่างมุ่งเป้าหมายไปยังแหล่งที่ตนสามารถสร้างรายได้หรือผลกำไรได้มากที่สุด โดยเฉพาะการอพยพเคลื่อนย้ายเข้าสู่ตัวเมืองใหญ่เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และมีการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากไปสู่เมืองใหญ่ ขณะที่ท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่ามาก

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ผมได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ?ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียและไทยในมุมมองของไทย?(Economic Relation between North East India and Thailand in Thai Perspective) ณ มหาวิทยาลัยมณีปุระ (Manipur Central University) ในเมืองอิมฟาล (Imphal) ในประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา

ผู้จัดงานได้กำหนดวัตถุประสงค์ของการบรรยายว่า ต้องการทราบมุมมองของผมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของไทยกับภูมิภาคดังกล่าวของอินเดีย โอกาสและข้อจำกัด และข้อเสนอแนะในการพัฒนาความสัมพันธ์ดังกล่าวในมุมมองนักวิชาการไทย


แหล่งที่มาของภาพ : http://www.arcuslending.com/wp-content/uploads/2012/08/Debt-2.png

เดลินิวส์
คอลัมน์ ?แนวคิด ดร.แดน?

ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผมได้รับ e-mail เรื่อง ?แนวคิดสำหรับปฏิรูปประเทศไทยจากนักวิชาการไทยในอเมริกา? ซึ่งกลุ่มนักคิดและนักวิชาการดังกล่าวได้รวมตัวกันระดมสมองเพื่อจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศไทยจำนวน 15 ด้าน

ผมเห็นว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประเด็นที่น่าสนใจ ผมจึงตั้งใจนำข้อเสนอแต่ละข้อมาพิจารณาอย่างละเอียด โดยในบทความนี้ ผมจะพิจารณา 1 ใน 15 ข้อเสนอข้างต้น คือ ข้อเสนอที่ระบุว่า ?ตั้งเพดานหนี้ที่แน่นอนเพื่อใช้ในการรักษาวินัยทางการคลัง?

ข้อเสนอดังกล่าวน่าจะเกิดจากความกังวลว่า ระดับหนี้สาธารณะของประเทศไทยอาจจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่เป็นอันตรายต่อเศรษฐกิจของประเทศ หากรัฐบาลยังดำเนินนโยบายที่สร้างภาระต่องบประมาณในอนาคต อาทิ โครงการรับจำนำข้าว และโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการออกพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท

หากพิจารณาข้อเสนอเบื้องต้นของกลุ่มนักวิชาการไทยในอเมริกาที่ระบุให้กำหนดเพดานหนี้ที่แน่นอน ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่า เพดานหนี้ดังกล่าวนั้นมีความหมายอย่างไรและใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด


แหล่งที่มาของภาพ : http://seriouslyspain.com/wp-content/uploads/2012/11/spanish-recession-2014.jpg

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

เศรษฐกิจนอกระบบ(Informal Economy) ตามนิยามขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา(OECD) คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีการบันทึกไว้

ในระบบบัญชีประชาชาติ หรืออยู่นอกระบบบัญชีประชาชาติ ภาคเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบจึงไม่ถูกเรียกเก็บภาษีจากรัฐ และไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเหมือนภาคเศรษฐกิจที่อยู่ในระบบ

โดยปกติ โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนของเศรษฐกิจนอกระบบน้อยกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา แต่ผลกระทบจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ.2009 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้สเปนต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันนำมาซึ่งปัญหาทางเศรษฐกิจหลายประการ วิกฤติเศรษฐกิจยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของสเปน โดยทำให้เศรษฐกิจนอกระบบขยายตัวขึ้นเป็นร้อยละ 24.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปี ค.ศ. 2012