เศรษฐกิจ

 บทความที่ผ่านมาผมกล่าวถึงเนื้อหาส่วนหนึ่งจากบรรยายพิเศษในงาน International Conference on Arts and Science 2014 ที่จังหวัดสงขลา โดยอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของการวิจัยและพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่ การขยายตัวแบบก้าวกระโดดในการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา ขอบเขตงานวิจัยที่กว้างขึ้นสู่ระดับภูมิภาค และการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีรุนแรงมากขึ้น


Source : http://wwwnc.cdc.gov/travel/images/map-thailand.png

Recently, I had an opportunity to deliver a lecture on “Thailand’s Economic Strategy towards a High-Income Economy” to new investors. I assume readers who are interested in national development issue may probably have some interest in my lecture’s content as well. Therefore, I have selected some parts of the lecture to share with readers in this article.

กรุงเทพธุรกิจ
คอลัมน์ : ดร.แดน มองต่างแดน

ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษในงาน International Conference on Arts and Science 2014จัดโดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้ฟังประกอบด้วยอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในการบรรยายครั้งนี้ ผมได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีลักษณะที่สำคัญหลายประการ เช่น


Source : http://khaosarnboston.com/wp-content/uploads/2013/12/woman-preparing-thai-food-at-floating-market.jpg

amthaipaper 
amthaiEconomics

Pages