ฮาร์วาร์ดบูรณาการศิลปะสู่ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

         การจัดการศึกษาแห่งฮาร์วาร์ดให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนครบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในที่นี้รวมถึงการสนองตอบความต้องการในการสัมผัสความงามทางด้านศิลปะของนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบตัวจนกระทั่งการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยให้มีการบูรณาการศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยได้ซึมซับและสัมผัสความงามทางด้านศิลปะอย่างเป็นธรรมชาติ อันมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยบ่มเพาะหล่อหลอมลักษณะนิสัยและจิตใจที่เห็นคุณค่าความงามทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง 

         สำนักงานศิลปะ ณ ฮาร์วาร์ด หรือรู้จักกันในชื่อ Office for the Arts at Harvard  เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญของฮาร์วาร์ดที่สนับสนุนการบูรณาการศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมหาวิทยาลัยของนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัย โดยการดำเนินกิจกรรมการให้บริการหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสอนและการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านศิลปะ การกระตุ้นให้นักศึกษาผลิตผลงานทางด้านศิลปะ การเป็นตัวกลางประสานระหว่างนักศึกษากับศิลปินที่ประสบความสำเร็จ การแสดงผลงานใหม่ ๆ และการสร้างความร่วมมือกับเขตเลือกตั้งระดับท้องถิ่น (local constituency) เขตเลือกตั้งระดับชาติ (national constituency) และเขตเลือกตั้งระดับนานาชาติ (international constituency) เพื่อสนับสนุนการบูรณาการศิลปะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสนับสนุนนักศึกษาเข้าสู่เส้นทางการเป็นศิลปินด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันสำนักงานศิลปะ ณ ฮาร์วาร์ด แห่งนี้มีพนักงานอยู่ทั้งหมด 45 คน มีวิทยากรอบรมทั้งหมด 50 คน 
         การดำเนินงานของสำนักงานศิลปะ ณ ฮาร์วาร์ด มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษา เอื้อให้นักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยเข้าถึงความงามทางด้านศิลปะ อีกทั้งยังสร้างความอิ่มเอมใจอันเกิดจากการซาบซึ้งและเห็นคุณค่าความงามทางด้านศิลปะให้แก่นักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้
         การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านศิลปะ ปัจจุบันสำนักงานศิลปะ ณ ฮาร์วาร์ด มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านศิลปะหลากหลายหลักสูตรด้วยกัน ประกอบด้วย วิชาเซรามิกส์ (Ceramic Program) วิชาการเต้นรำ (Dance Program) วิชาดนตรีแจ๊ส (Jazz Program) วิชาการเรียนรู้จากนักแสดง (Learning from Performers Program) และวิชาศิลปะสาธารณะ (Public Art Program) แต่ละวิชาต่างอัดแน่นไปด้วยคุณภาพ อาทิ วิชาเซรามิกส์ วิชานี้เปิดสอนมายาวนานกว่า 35 ปี เป็นวิชาที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากประชาคมฮาร์วาร์ดและกลุ่มบุคคลทั่วไป แต่ละปีมีผู้สมัครลงทะเบียนเรียนวิชานี้มากกว่า 1,000 คน ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พนักงาน และคณาจารย์ของฮาร์วาร์ด รวมถึงศิลปินมืออาชีพและกลุ่มบุคคลทั่วไป (member of the public)
         การให้บริการสนับสนุนทางด้านศิลปะ ประกอบด้วย การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาหลากหลายรูปแบบ อาทิ ทุนการพัฒนาศิลปิน (Artist Development Fellowships)  เงินอุดหนุนโครงการทางด้านศิลปะ (Project Grants) อีกทั้งยังมีการแสดงละครของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (Undergraduate Drama) การจัดการสถานที่การจัดการแสดง (Performance Venue Management) การแสดงออร์เคสตราและคณะขับร้องหมู่ในเครือของสำนักงานศิลปะ ณ ฮาร์วาร์ด (OFA-Affiliate Orchestras and Choruses) ซึ่งมีการจัดการแสดงของนักศึกษาและศิลปินมืออาชีพมากกว่า 500 รายการตลอดปี 
         การจัดกิจกรรมพิเศษทางด้านศิลปะ ประกอบด้วย การดำเนินโครงการพิเศษ อาทิ การพัฒนาการประชุม การแสดง หรือการแสดงผลงานใหม่ ๆ การมีส่วนร่วมของนักวิชาการและศิลปินชั้นแนวหน้า การสร้างความร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ ของฮาร์วาร์ดและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้รางวัลแก่ศิลปินเป็นประจำในแต่ละปี ประกอบด้วย รางวัลเหรียญศิลปะแห่งฮาร์วาร์ด (Harvard Arts Medal) รางวัลการสอนทางด้านดนตรี (Luise Vosgerchian Teaching Award in Music) และรางวัลผลงานศิลปะของนักศึกษา (Student Arts Prizes)
         ประยุกต์สู่มหาวิทยาลัยไทย 
         มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยให้เข้าถึงความงามแห่งสุนทรียภาพด้านศิลปะในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้ง         การเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีความถนัดและมีความสนใจได้รับการพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านศิลปะ อาทิ การพัฒนาให้มีห้องสมุดด้านศิลปะ การจัดสภาพแวดล้อมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยได้แสดงออกถึงศักยภาพและได้สัมผัสความงามทางด้านศิลปะ การร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะภายนอกพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านศิลปะร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ทำให้การเรียนรู้ทางด้านศิลปะของนักศึกษาและประชาคมมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย มีมิติความกว้างและลึกมากยิ่งขึ้น จนเป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัย


ที่มา: สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
ปีที่ 62 ฉบับที่ 36 วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2558

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
kriengsak@kriengsak.com, http://www.kriengsak.com

แหล่งที่มาของภาพ :  http://media.news.harvard.edu/gazette/wp-content/uploads/2014/04/arts_22.jpg